top of page
zlobek_ue.png
maluch+.png
20230220_102305.jpg

Możesz wypełnić i wysłać zgłoszenie online:

Lub pobrać wniosek w wersji do wydruku

Żeby zapisać swoje dziecko do żłobka, ściągnij i wypełnij poniższy formularz. Wypełniony można złożyć w Biurze Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli przy ul.Łaskiej 88 (3 piętro) w poniedziałki 11-16 oraz piątki 8-13 lub w każdy dzień tygodnia 9-14 w biurze Dyrektora w Niepublicznym Żłobku Trampolina w Henrykowie, Henryków24a

Ze względu na wpłynięcie do nas bardzo dużej ilości formularzy spełniających wszystkie kryteria informujemy, że od dnia 23.01.2024r. lista zasadnicza zostaje zamknięta i tworzymy listę rezerwową. 
 

Funkcjonowanie żłobka jest poprzedzone realizacją projektu pn. "Utworzenie  48 nowych miejsc opieki dla dzieci w Niepublicznym Żłobku „Trampolina” w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 88” współfinansowanego z FERS w ramach Programu Maluch + 2021 - 2029

Celem głównym realizacji zadania będzie zapewnienie opieki 48 dzieciom do lat 3. Cel jest ukierunkowany na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców okolicznych gmin oraz godzenie życia rodzinnego i zawodowego, poprzez wsparcie rodziców polegające na zapewnieniu ich dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjno- profilaktyczno-zdrowotnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym potrzeb dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Realizacja zadania będzie promować równy dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola i okolicznych gmin.

Żłobek będzie funkcjonował/ zapewniał opiekę dzieciom do lat 3 od 1 kwietnia 2024 roku, co umożliwi powrót na rynek pracy ich opiekunów.

Wysokość dofinansowania z FERS na funkcjonowanie jednego miejsca/pobyt jednego dziecka w żłobku objętym programem Maluch + 2021-2029 wynosi 837 zł miesięcznie. Wyżywienie będzie realizowane w ramach cateringu z własnej stołówki.

Od grudnia 2023 roku rozpocznie się rekrutacja, która będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą bezstronności, jawności i przejrzystości, równości szans (w tym płci) i wsparta zostanie kampanią informacyjno-promocyjną.

Kryteria przyjęcia do żłobka w Regulaminie rekrutacji do Niepublicznego Żłobka „Trampolina: w zduńskiej woli.

Warunki lokalowe:

Sale zabaw będą zarazem salami do leżakowania (leżaki będą rozkładane na czas spoczynku dzieci). Sale będą wyposażona w meble i różnorodne zestawy zabawek edukacyjnych stwarzających warunki do prawidłowego rozwoju dziecka oraz w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W ramach funkcjonowania żłobka, dzieci zostaną zdiagnozowane logopedycznie i poddane ew. działaniom naprawczym/terapii logopedycznej w zakresie mowy.

Dzieci będą miały możliwość wychodzenia na powietrze na ogrodzony teren, będą korzystały z placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Plac zabaw wyposażony będzie w duże i małe atestowane zabawki ogrodowe przeznaczone dla dzieci do lat 3.

Żłobek będzie działał od poniedziałku do piątku 10 h dziennie (od 6:30 do 16.30), co pozwoli rodzicom na dojazd i powrót z pracy. Godziny będą dostosowane do potrzeb rodziców. Wszelkie informacje, takie jak cele i zadania opieki, warunki przyjmowania dzieci, zasady pobytu i wyżywienia będą szczegółowo opisanie w Statucie Żłobka oraz w Regulaminie pracy żłobka określającym zasady funkcjonowania żłobka, prawa i obowiązki rodzica/opiekuna i dziecka. Kadra żłobka zapewni dzieciom odpowiednie warunki higieny i opieki. W czasie pobytu w żłobku zostanie zapewnione dzieciom odpowiednie do wieku i stanu zdrowia wyżywienie zgodne z zasadami i normami dietetyki.

Przewidziane są także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjno-korekcyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci i ich ewentualne deficyty w rozwoju mowy i ruchu dzieci do 3 roku życia. W żłobku prowadzone będą zajęcia logopedyczne w formie zabaw rozwijających mowę oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w formie zabaw rozwijających motorykę dziecka. Zajęcia te zapewnią dzieciom lepszy start w przedszkolu oraz większą samodzielność w grupie.

Ramowy plan dnia.:

6.30 – 8.30  przyjmowanie dzieci,

8.30 – 9.00 śniadanie,

9.00 – 10.00 zabawy, spacer, wyjścia na plac zabaw,

10.00 – 10.15 zupka,

10.15 – 11.30 zajęcia dydaktyczne i specjalistyczne (logopedyczne I korekcyjne),

11.30 – 12.00 II danie obiadowe,

12.00 – 14.30 leżakowanie,

14.30 – 15.00 podwieczorek

15.00 – 16.30 zabawy i odbiór dzieci.

Wsparcie będzie realizowane przez 12 mieś. (w sierpniu 2 tygodnie okresu urlopowego) w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dzieckiem określ. w ust. z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dz. w wieku do lat 3.

Żłobek będzie funkcjonował 10 h dziennie (7.30 do 16.30) od poniedziałku do piątku, co pozwoli rodzicom na dojazd i powrót z pracy.

Regulamin rekrutacji

Bez tytułu_edited.png
bottom of page