top of page
q.jpg

Projekt nr RPLD.10.01.00-10-C003/20, pn. „Niepubliczny Żłobek „Trampolina”” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

obraz-removebg-preview(2).png

            Organ prowadzący - ZZMDBO Orionisci Prowincja Polska otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 10 - X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w Regionie, Działania 01 - X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat w kwocie 930 125,93 zł na realizacji projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Trampolina w Henrykowie”. Całkowita wartość projektu to kwota: 1 023 116,75 zł.

            Celem głównym realizacji projektu jest zapewnienie utrzymania lub znalezienie zatrudnienia/powrót na rynek pracy 29 osób (28K/1M) mieszkających na terenie woj. łódzkiego/gmin: Zduńska Wola (obszar wiejski-GZW), Zduńska Wola (miasto) i Szadek (urlop rodzicielski, macierzyński) oraz bezrobotnych i poszukujących pracy.

Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023 poprzez zapewnienie 29 miejsc w żłobku na terenie Gminy Zduńska Wola.

            Cel jest zbieżny z celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, gdyż jest ukierunkowany na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców gminy oraz godzenie życia rodzinnego i zawodowego, poprzez wsparcie rodziców polegające na zapewnieniu ich dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjno- profilaktyczno-zdrowotnej (zajęcia korekcyjne z logopedii i gimnastyki korekcyjnej) oraz edukacyjnej z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym potrzeb dz. z orzeczoną niepełnosprawnością. Realizacja projektu będzie promować równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery oraz przyczyni się do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Zduńska Wola o zerowym wskaźniku dostępu do takiej opieki.

Bez tytułu_edited.png
bottom of page